Sikama ABs Verksamhetspolicy

Sikama AB säljer produkter, funktionslösningar och tjänster för vätske- och gashantering.

Denna policy är tillsammans med vår uppförandekod ett stöd och ett åtagande för ledning och medarbetare och beskriver hur vi arbetar för att bedriva en hållbar verksamhet.

Våra värderingar kundfokus, engagemang och flexibilitet ska avspeglas i vår relation till varandra och till vår omvärld. Våra kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi uppfyller våra kunders kvalitetskrav och skapar mervärde för dem.

Vi anser att långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter är en förutsättning för att vidmakthålla hög kvalitet.

Vi arbetar för att förebygga och minska vår miljöpåverkan och vi ställer miljökrav på våra leverantörer.

Vi erbjuder service, underhåll och kontroll på flera av våra produkter för att öka livslängden och optimera resursanvändning och på så vis minska belastningen på miljön. Vi väljer och erbjuder miljöanpassade produkter då det är möjligt. Vi planerar transporter och resor för att reducera skadliga miljöutsläpp.

Vi arbetar proaktivt med att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö genom medverkan och samråd med våra medarbetare och skyddsombud. Vi vill vara en trygg, säker och stimulerarande arbetsplats med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser våra skyddsombud som en tillgång i det förebyggande arbetet med arbetsplanering och riskbedömningar. Vi har nolltolerans för all form av kränkande särbehandling. Vi rapporterar alla tillbud och olycksfall.

Högsta ledningen åtar sig att säkerställa opartiskhet i alla kontroller och bedömningar som utförs av det ackrediterade kontrollorganet.

Vi följer gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning och andra relevanta lagar och krav.     

Vi arbetar med att ständigt förbättra ledningssystemet och verksamheten genom kompetensutveckling och förbättringsmål.

Vi är lyhörda för synpunkter och önskemål från våra olika intressenter. Det hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre i framtiden.

Ladda ned